Sundurma Çatı Sistemleri

Sundurma Çatı estetik tasarım sunması yanında farklı bir dekorasyon ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır.Sundurma çatı pratik uygulamaların odak noktasında yer almaktadır. Her yüzeyde uygulanabilme özelliğine sahihtir.

Sundurma Çatı Sistemleri; Sun­durma çatı­la­rın son zaman­larda uygu­lan­dığı anla­lar ara­sında modü­ler çatı sis­tem­leri bulun­mak­ta­dır.

Özel­likle este­tik bir tasa­rım sun­ması yanında farklı bir deko­ras­yon ürünü ola­rak kar­şı­mıza çıkmaktadır. Sun­durma çatı pra­tik uygu­la­ma­la­rın odak nok­ta­sında yer almak­ta­dır. Genel ola­rak her yüzey için kolay uygu­la­na­bilme man­tı­ğına sahip­tir.

Bunun yanında çoğu zaman eko­no­mik bir uygu­lama alanı sunmaktadır.Tek yüzeyli çatı da denilen sundurma çatının, yapımı kolay ve maliyeti azdır. Çamaşırlık, garaj, kömürlük, bahçıvan odası gibi açıklığı az olan yerlerde uygulanır. Müstakil binalarda, ayrık olarak uygulandığı gibi, başka bir binanın duvarına dayalı şekilde de yapılabilmektedir.

Sundurma Çatı Yapımı; Yapıları dış atmosferden gelen yağmur, rüzgar, kar ve dolu gibi etkenlerden koruyan elemanlara çatı denilir.